Obchodné podmienky

1. SPÔSOB OBJEDNÁVANIA

Objednať tovar si môžete on-line priamo v našom e-shope fiido.sk. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@fiido.sk, kde uvediete presný názov tovaru, presné parametre produktu, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

Prevádzkovateľom e-shopu fiido.sk je:

365 Tech s. r.o. IČO 54 999 324, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo:  56305/T

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 1.    Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 2.    Tovar ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 3.    Tovar ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 1.    Oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravnou spoločnosťou (pošta / kuriér)
 2.    Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3.    Za poškodenie zásielky zavinené dopravnou spoločnosťou.
 4.    Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1.    Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov nám ich bezodkladne oznámiť.
 2.    Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

Kupujúci vyhlasuje a potvrdzuje, že:

•          bol Predajcom riadne poučený o technických parametroch a bezpečnostných prvkoch e-biku;

•          si je vedomý, že e-bike je určený výlučne na domáce použitie a na použitie v teréne na jazdu na nespevnených povrchoch;

•          si je vedomý, že e-bike nie je možné používať na prepravu v cestnej doprave a na pozemných komunikáciách;

•          si nebude voči Predajcovi uplatňovať nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku používania e-biku v rozpore s pokynmi Predajcu.

Kupujúci ďalej súhlasí a zaväzuje sa:

•          používať e-bike výlučne v súlade s pokynmi a usmerneniami Predajcu.

•          nevyužívať e-bike na prepravu v cestnej doprave a na pozemných komunikáciách.

•          niesť zodpovednosť za následky spôsobené nesprávnym používaním e-biku a používaním e-biku v rozpore s pokynmi a usmerneniami Predajcu.

Kupujúci úhradou vystavenej faktúry potvrdzuje, že sa s týmto vyhlásením riadne oboznámil, plne súhlasí s jeho obsahom a je si plne vedomý následkov z neho vyplývajúcich.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

5. Dodacie podmienky

Termín dodania

Tovar, ktorý máme skladom, zasielame do 7 dní od prijatia objednávky. To znamená, že lehota doručenia by nemala prekročiť 10 pracovných dni od prijatia objednávky. V prípade, že tovar na sklade nemáme a je potrebné ho objednať, sa dodacia lehota pohybuje v rozmedzí 6 – 8 týždňov v závislosti od produktu. Pri každom produkte sa snažíme približné dodacie lehoty uvádzať.

Po vybavení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná na uvedenú dodaciu adresu. Stav vašej objednávky si môžete pozrieť aj po zaregistrovaní na našom internetovom obchode.

Ak zásielku nedostanete do 5 pracovných dní od oznámenia o odoslaní objednávky na uvedenú dodaciu adresu, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie o uložení zásielky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky…)

Ak si objednáte tovar, ktorý sme vypredali, prípadne z akýchkoľvek dôvodov výrobca (dodávateľ) stiahol z predaja a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).

Spôsob dodania

Objednaný tovar obvykle zasielame kuriérskou spoločnosťou DPD. Ku každej objednávke zasielame faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

6. Poštovné

Poplatky za prepravu budú účtované podľa aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti.

7. Zrušenie objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže objednávku stornovať bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom na adresu info@fiido.sk. Po záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho iba ak ešte objednaný tovar nebol odovzdaný na prepravu. Ak kupujúci stornuje objednávku po jej odovzdaní na prepravu, je povinný nahradiť predávajúcemu vzniknutú škodu. Predávajúci môže uplatniť právo na náhradu škody hlavne v prípadoch ak tovar bolo nutné na špeciálne želanie kupujúceho zaobstarať alebo ak už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov na zaobstaranie tovaru. Poplatok za storno objednávky je 10% z celkovej ceny tovaru. Ak kupujúci zaplatil za tovar vopred, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu zníženú o storno poplatok bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 14 pracovných dní od doručenia storna objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Objednávka alebo jej časť môže byť stornovaná zo strany predávajúceho v nasledovných prípadoch:

 • Predávajúci nemohol objednávku záväzne potvrdiť (chybne vyplnený formulár, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • Tovar už nie je dostupný alebo sa už nevyrába, prípadne sa výrazne zmenili vlastnosti alebo cena tovaru. V tomto prípade predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup. Ak kupujúci za tovar už zaplatil celú sumu, alebo jej časť, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet do 14 pracovných dní ak nebude dohodnuté inak.

8. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku nepreberať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade sa dohodneme na doriešení reklamácie.

Záručná lehota

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná lehota 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná lehota začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte alebo kuriérovi, poprípade po prevzatí na predajni.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

 • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru
 • zľavnené produkty, pri ktorých bol zákazník upovedomený na dôvod zľavy, pričom na ostatné časti ebiku zostáva záručná doba zachovaná

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť vaša reklamácia akceptovaná,  je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 1.    Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
 2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo dostanete so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či nebude priložený doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
 3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Lehota vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie väčšinou rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamovaného tovaru. Niekedy sa však stane, že tovar je potrebné zaslať na posúdenie priamo výrobcovi. V tom prípade sa lehota rozhodnutia o oprávnenosti reklamácie predĺži. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

9. Odstúpenie od zmluvy /storno objednávky, vrátenie tovaru/

9.1 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok (ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení). Pri náhradnom plnení predávajúci dodá kupujúcemu tovar v rovnakej kvalite a cene.

9.2 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar predávajúcemu do 14 kalendárných dní odo dňa prevzatia tovaru (§ 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov). Predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo jej časť (body 8.6 a 8.7), a to najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené PÍSOMNOU FORMOU, a to buď poštou na adresu sídla spoločnosti alebo prostredníctvom e-mailu na adresu info@fiido.sk (do 12 hodín od jej potvrdenia a to bez udania dôvodu). V prípade stornovania objednávky po potvrdeni viac ako 12 hodín je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu, ktorá vznikla v súvislosti so zabezpečením tovaru.

Neohlásené zásielky nebudú prevzaté, a preto Vás dôrazne žiadame, aby ste nás o úmysle vrátiť tovar informovali vopred! Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý!

9.4 E-mail musí jednoznačne vyjadrovať zámer kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy a musí obsahovať všetky potrebné náležitosti pre identifikáciu kupujúceho, t.j. je potrebné uviesť najmä:

– číslo objednávky

– dátum uskutočnenia objednávky

– meno a adresu kupujúceho/odberateľa uvedeného v objednávke

– presnú špecifikáciu tovaru (názov, počet ks), ktorý kupujúci vracia

9.5 Zároveň kupujúci v lehote 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má chyby, ktoré spotrebiteľ nespôsobil, primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar odporúčame odoslať na adresu predávajúceho formou poistenej zásielky, primerane zabalenej, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar je potrebné doručiť predávajúcemu spolu s príslušenstvom (vrátane návodu príp. záručného listu), kópiou faktúry  a krátkou žiadosťou, vyjadrujúcou zámer kupujúceho vrátiť tovar. V žiadosti uveďte aj číslo bankového účtu.

Doručovacia adresa pre vrátenie tovaru:

Zsolt Ollé

365 Tech s.r.o.
Prievozská 4

Bratislava 82109

tel. 0948 861 360


9.6 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a predávajúcemu doručí tovar nepoužitý, nepoškodený a v originálnom obale, predávajúci vráti kupujúcemu celú kúpnu cenu zaplatenú za tovar, bez nákladov na poštovné.

9.7 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a predávajúcemu doručí tovar v inom ako v pôvodnom neporušenom stave a obale (napr. zbavený pôvodného obalu, použitý, nekompletný, poškodený alebo znečistený), predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar zníženú o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu a/alebo o hodnotou jeho opotrebenia (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).